IGNEM PERITUS Kft.

Munkavédelmi tárgyú jogszabályok témakörönként:

•       I. A munkavédelmet érintő Európai Uniós és ILO-s joganyagok

•       I./1. Általános munkavédelmi joganyagok

•       A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

•       2000. évi LXXV. törvénnyel kihirdetett 155. számú Egyezmény a munkavédelemről, 1981

•       I./2. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

•       1928. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett 16. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (tenger), 1921

•       2000. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett 77. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (ipar), 1946

•       2000. évi L. törvénnyel kihirdetett 78. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (nem-ipari foglalkozások), 1946

•       2000. évi LXIII. törvénnyel kihirdetett 124. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi vizsgálatáról (föld alatti munka), 1965

•       I./3. Foglalkozás-egészségügy

•       1988. évi 13. törvényerejű rendelettel kihirdetett 161. számú Egyezmény a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, 1985

•       2000. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett 164. számú Egyezmény az egészségvédelemről és orvosi ellátásról (tengerészek), 1987

•       I./4. Munkabalesetek

•       2000. évi XLV. törvénnyel kihirdetett 12. számú Egyezmény a munkavállalók kártérítéséről (mezőgazdaság), 1921

•       1928. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett 17. számú Egyezmény a munkavállalók kártalanításáról (üzemi balesetek), 1925

•       1928. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett 19. számú Egyezmény az egyenlő elbírálásról (baleseti kártérítés), 1925

•       I./5. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

•       1991. május 29-i 91/322/EGK irányelv a munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról;

•       2000. június 8-i 2000/39/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

•       2006. február 7-i 2006/15/EK irányelv a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról

•       1935. évi XXII. törvénnyel kihirdetett 42. számú Egyezmény a munkavállalók kártalanításáról (foglalkozási betegségek), 1934

•       I./6. Munkahely

•       1989. november 30-i 89/654/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       1990. május 29-i 90/270/EGK irányelv a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       1992. június 24-i 92/58/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tízedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       1994. június 22-i 94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi védelméről

•       1999. december 16-i 1999/92/EK irányelv a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       I./7. Kóroki tényezők

•       2000. szeptember 18-i 2000/54/EK irányelv a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       2002. június 25-i 2002/44/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       2003. február 6-i 2003/10/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       2004. április 29-i 2004/37/EK irányelv a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről [hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében] (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (EGT vonatkozású szöveg)

•       2004. április 29-i 2004/40/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről [18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében]

•       2006. április 5-i 2006/25/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/ EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

•       2009. november 30-i 2009/148/EK irányelv a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

•       2000. évi LXI. törvénnyel kihirdetett 115. számú Egyezmény a sugárzás elleni védelemről, 1960

•       1976. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett 139. számú Egyezmény a foglalkozási eredetű rákról, 1974

•       2000. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett 148. számú Egyezmény a munkakörnyezetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

•       I./8. Kémiai biztonság

•       1998. április 7-i 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

•       2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 13. számú Egyezmény az ólomfehérről (festőipar), 1921

•       2000. évi LXVIII. törvénnyel kihirdetett 136. számú Egyezmény a benzolról, 1971

•       I./9. Munkaeszköz, gép

•       2006. május 17-i 2006/42/EK irányelv a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (EGT vonatkozású szöveg)

•       2009. szeptember 16-i 2009/104/EK irányelv a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

•       I./10. Egyéni védőeszköz

•       1989. november 30-i 89/656/EGK irányelv a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről (harmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében)

•       1989. december 21-i 89/686/EGK irányelv az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

•       I./11. Anyagmozgatás, vízi közlekedés

•       1990. május 29-i 90/269/EGK irányelv az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       2000. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett 127. számú Egyezmény a legnagyobb teherről, 1967

•       2005. évi CIII. törvénnyel kihirdetett 147. számú Egyezmény a kereskedelmi hajózásról (minimális előírások), 1976

•       I./12. Építőipari tevékenység

•       1992. június 24-i 92/57/EGK irányelv az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról (nyolcadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       2000. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett 167. számú Egyezmény a munkavédelemről (építőipar), 1988

•       I./13. Bányászat

•       1992. november 3-i 92/91/EGK irányelv az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       1992. december 3-i 92/104/EGK irányelv az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről (tizenkettedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       I./14. Mezőgazdaság, halászat

•       1993. november 23-i 93/103/EK irányelv a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (tizenharmadik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

•       I./15. Munkavédelmi képviselő

•       2000. évi LV. törvénnyel kihirdetett 98. számú Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949

 

•       I./16. Statisztika

•       Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1338/2008/EK rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról (EGT-vonatkozású szöveg)

•       A Bizottság 2011. április 11-i 349/2011/EU rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról

•       II. A munkavédelmet érintő nemzeti joganyagok

•       II./1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

•       2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

•       1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•       15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

•       60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

•       96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

•       22/1991. (XI.15) NM rendelet a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

•       13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

•       18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

•       33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

•       78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

•       14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

•       21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

•       2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

•       40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

•       41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

•       22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

•       II./2. Foglalkozás-egészségügy

•       89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

•       27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

•       II./3. Munkabaleset

•       1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•       5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

•       89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

•       24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

•       II./4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

•       27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

•       II./5. Munkahely

•       280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

•       358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

•       6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

•       37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

•       2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

•       50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

•       3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

•       3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

•       II./6. Kóroki tényezők

•       61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

•       26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

•       30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

•       22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

•       66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

•       12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

•       II./7. Kémiai biztonság

•       2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

•       25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

•       II./8. Munkaeszköz, gép

•       14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

•       16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•       II./9. Egyéni védőeszköz

•       65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

•       17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól

•       18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•       II./10. Anyagmozgatás, közlekedés

•       17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata

•       17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági szabályzata

•       17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata

•       17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata

•       25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

•       II./11. Építőipari tevékenység

•       253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

•       191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

•       4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

•       II./12. Villamosság

•       2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

•       382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

•       8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról

•       79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

•       8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

•       72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

•       122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről

•       54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

•       II./13. Hegesztés

•       143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./14. Vas- és fémipari szerelés

•       31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./15. Emelőgép

•       47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./16. Ipari alpintechnika

•       11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

•       II./17. Bányászat

•       4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

•       II./18. Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy

•       15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

•       16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       83/2003. (VII. 16.) FVM rendeletet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

•       24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./19. Élelmiszeripar

•       24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának biztonsági szabályzatáról

•       45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

•       II./20. Kereskedelem, vendéglátóipar

•       30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./21. Televízió, színház, mozgófilm

•       35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•       II./22. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek

•       219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

•       41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

•       44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

•       II./23. Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek

•       14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

•       22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

•       9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

•       II./24. Szakmai képesítési követelmények

•       111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

•       133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (2013. január 1-től hatálytalan 150/2012. korm r.)

•       29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

•       9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

•       15/2008. (VIII. 31.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeiről

•       22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról

•       40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

•       17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

•       21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

•       II./25. Megfelelőség-értékelés

•       1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

•       2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről

•       315/2009. (XII. 8.) Korm. rendelet a megfelelőség értékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

•       II./26. Korkedvezmény-biztosítási járulék

•       az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 354-357. §

•       342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés eljárási szabályairól [2013. január 1-től hatálytalan a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]

•       34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól [2013. január 1-től hatálytalan a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]

http://www.ommf.gov.hu